گوسفند فراری با ۳۵ کیلوگرم پشم در استرالیا!

استرالیا - تلویزیون سرخط استرالیا