جشن لحظه ورود به سال ۲۰۲۲ در نقاط مختلف دنیا

تلویزیون سرخط