نگهبان و سرپرست زندانی در آمریکا روانه زندان شدند

استرالیا - حوادث

نگهبان و سرپرست زندانی در آمریکا روانه زندان شدند

نگهبان و سرپرست زندانی در آمریکا روانه زندان شدند

دو نگهبان زندان و سرپرستشان در آمریکا به خاطر پخش آهنگ “baby shark” (بچه کوسه) به طور متوالی برای یک زندانی متهم شدند. بازپرسان بر این باور بودند که این موسیقی باعث ایجاد استرس در زندانی شده.

مطالب مرتبط